Kobudo Nunchaku Do

 
Vom Grand Master SHI DEJ SHAN
im SAKEV Dojo vom Dezember 2013
 
Kobudo Nunchaku Do Bruchtest (Tameshiwari) in Zeitlupe
Kobudo spezial Edition mit Zeitlupen Sequenzen
SAKEV Ehren Video 2013